PO PŻ

POPŻ 2018

Informujemy, że od dnia 01.08.2018 nastapiła kontynuacja współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Człuchów z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Na podstawie rozdziału II części 6.9 wytycznych IZ (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 informujemy, że o dnia 01.09.2018r do 30.06.2019r rozpoczynamy dystrybucję produktów żywnościowych w ramach Programu POPŻ Podprogram 2018 - na teren Gminy Człuchów zgodnie z wytycznymi.

Kwalifikowanie beneficejntów

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objete osoby i rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnijącego do skożystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie. Zapraszamy do składania nowych skierowań na podprogram POPŻ 2018

Termin dystrybucji

30.01.2019r w magazynie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Człuchów ul.Plantowa 28

POPŻ 2017

Informujemy, że od dnia 01.08.2017 nastapiła kontynuacja współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Człuchów z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Na podstawie rozdziału II części 6.9 wytycznych IZ (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 informujemy, że o dnia 01.09.2017r do 30.06.2018r rozpoczynamy dystrybucję produktów żywnościowych w ramach Programu POPŻ Podprogram 2017 - na teren Gminy Człuchów zgodnie z wytycznymi.

Kwalifikowanie beneficejntów

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objete osoby i rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnijącego do skożystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.


PODPROGRAM 2017 – podsumowanie


POPŻ 2016

Informujemy, że od dnia 01.08.2016 nastapiła kontynuacja współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Człuchów z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Na podstawie rozdziału II części 6.9 wytycznych IZ (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 informujemy, że z dniem 09.09.2016r. rozpoczynamy dystrybucję produktów żywnościowych w ramach Programu POPŻ Podprogram 2016 - na teren Gminy Człuchów.

Bank Żywności w Chojnicach rozpoczyna dystrybucję za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Człuchów z siedzibą przy ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów.

Produkty przekazywane będa na rzecz mieszkańców Gminy Człuchów cyklicznie przez cały okres trwania Programu. Dystrybucja oraz działania towarzyszące (wykonywane przez OPR), w ramach Podprogramu 2016 zakończonę zostaną - zgodnie z Wytycznymi IZ - nie później niż do końca miesiąca maja 2017r. O rozpoczęciu działń towarzyszących na terenie Gminy Człuchów poinformujemy Państwa odrębnie.

Kwalifikowanie beneficejntów

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objete osoby i rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnijącego do skożystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017r.

W ramach działań towarzyszących sa planowane warsztaty :

- 4 kulinarne

- 2 dietetyczne

- 1 ekonomiczny

- 1 niemarnowania żywności

Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryteria prosimy o składanie wniosków u pracowników socjalnych GOPS.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej na adres korespondencji :

MPiPS ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.


Harmonogram zadań towarzyszących w kwietniu 2017 r.


W miesiącu wrześniu odbyły się działania niefinansowe - spotkanie z Asystentem Rodziny. Celem spotkania było omówienie sposobu rozwiązywania podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny.

29 Listopada odbyło się spotkanie niefinansowe z pielęgniarką, oraz warsztaty z edukacji ekonomicznej w Płonicy.

24 lutego 2017r. odbyło się spotkanie z przedstawienia kryteriów kwalifikujących

rodzinę do korzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020


PODPROGRAM 2016 – podsumowanie